zapisy PNG2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU FENIX MEDICAL FITNESS

 

 • Właścicielem Klubu Fenix Medical Fitness (dalej jako „Klub”) jest Europa NCT Sp. z o. o.
  Administratorem danych jest Europa NCT Sp. z o.o. w Wołominie z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 05-200 Wołomin. Dane są przetwarzane w celach: ochrony stanu zdrowia; świadczenia usług fitness, usług rehabilitacyjnych, usług medycznych oraz leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych; zarządzania udzielaniem usług medycznych; działań marketingowych w Europa NCT Sp. z o.o. w Wołominie. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, ale niezbędne w celu uzyskania ww. świadczeń. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 • Użytkownikami Klubu mogą być: osoby pełnoletnie posiadające opłacony karnet oraz osoby małoletnie wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, potwierdzoną podpisem.
 • Wstęp do Klubu umożliwia imienna karta Klubowa lub zgłoszenie w recepcji. Klubowicz nie może nikomu udostępniać swojej karty, ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim.
 • Klubowicz powinien niezwłocznie powiadomić Klub o zgubieniu karty Klubowej.
 • Za wydanie nowej karty Klubowej i z przyczyn leżących po stronie Klubowicza, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • W celu pobrania klucza do szafki Klubowicz zobowiązany jest pozostawić w recepcji kartę Klubową lub w przypadku braku karty inny dokument. Za zgubienie klucza do szafki, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Klubowicz zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu. Za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie odpowiada.
 • Klubowicz powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi oraz przeciwpożarowymi.
 • Wszystkich Klubowiczów obowiązuje strój odpowiedni do usługi z której korzysta oraz czyste obuwie. Obuwie należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Przed skorzystaniem z Klubu i urządzeń należy zapoznać się z regulaminem, instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu. Klubowicz ma obowiązek stosowania się do poleceń i instrukcji personelu.
 • Na zajęcia zorganizowane oraz zabiegi Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia zorganizowane, czas usługi może zostać skrócony lub wykonanie usługi może zostać przeniesione na inny termin.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do wykonywania ćwiczeń lub poddania się zabiegowi, Klubowicz powinien zasięgnąć porady medycznej.
 • Klubowicz wykonujący ćwiczenia z instruktorem jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach, przebytych kontuzjach i urazach.
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, Klubowicz powinien zgłosić ten fakt Personelowi.
 • Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.
 • W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz: wznoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających; palenia tytoniu; naklejania i pozostawiania reklam i ulotek; wprowadzania zwierząt; wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz broni.
 • Osoby naruszające porządek, zasady współżycia społecznego, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji, mogą zostać wyproszone z Klubu.
 • Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów – opiekun prawny.
 • W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania wybranych stref Klubu.
 • Klub ma prawo do zmiany godzin otwarcia, grafiku i dostępnej oferty w każdym czasie.
 • Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany warunków regulaminu pozostaną bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

 

 

Nasi Partnerzy

logo fitprofitlogo fitsportlogo OKsystemlogo Benefitlogo MultiSport